← všechny výzkumy

Pedagogika pro rozšířené naslouchání, 2021-?

PEDAGOGIKA PRO ROZŠÍŘENÉ NASLOUCHÁNÍ

 

V tomto umělecko-výzkumném projektu se zaměřujeme na venkovní vzdělávání, ekopedagogiku a ekologickou gramotnost nejen jako výuku „environmentálního“ obsahu, ale jako formu učení, která se snaží vytvářet hlubší pochopení sítě lidských a více než lidských vazeb. Mainstreamové vzdělávání podporuje jen úzké pojetí naslouchání, zaměřené na přijímání a chápání lidských významů. Důraz, který je primárně kladený na lidskou komunikaci, tak ze své podstaty vylučuje jiné aspekty naslouchání a nebo je označuje za rušivé.

V rámci umělecko-výzkumné činnosti se zaměřujeme na vývoj metody performativního mapování, jako adekvátní metody pro poznávání světa, jenž umožňuje novým způsobem nahlédnout subtilnější otázky, na které v mainstreamovém vzdělávání nezbývá čas, nebo jsou od začátku zcela opomíjené.

Pedagogika rozšířeného naslouchání je otevřena pro co možná nejširší možný okruh spolutvůrců. V případě práce s dětmi se snažíme hledat odpovědi na otázky:

  • Jaké zkušenosti mají děti ze svého životního prostředí?
  • Jak můžeme lépe zohlednit ekologické vize a touhy dětí?
  • Jak definovat svůj vlastní vztah ke svému okolí?
  • Jak citlivě podporovat ekologické myšlení, představivost a důležitost vztahu dětí ke svému životnímu prostředí?

Jsme přesvědčeni, že dětem by se mělo naslouchat a měly by být brány více v úvahu v diskuzích o životním prostředí, protože děti si přejí, aby jim bylo nasloucháno a jednalo se s nimi jako s odpovědnými aktéry. Proto rádi zveme (nejen) děti, aby se podílely na našich výzkumech, poslechových/meteorologických/smyslových procházkách, jako aktivní spolutvůrci.

  • Poslechové/smyslové procházky fungují tím způsobem, že narušují každodenní smyslové návyky, vybízejí posluchače k tomu, aby znovu naslouchali vlastnímu poslechu, a to otevřeným způsobem, který není vázán na předem stanovené výsledky učení.

Podporujeme děti, aby měly možnost přistupovat ke svému životnímu prostředí z různých perspektiv – se zapojením více smyslového prožívání, jenž je klíčové pro uvědomování si svého okolí. Jejich aktivní zapojení do výzkumného a tvůrčího procesu umožňuje sdílet své myšlenky a dál je komunikovat. Tento fakt povzbuzuje a umocňuje pocit vzájemné provázanosti, rozmanitosti, polyfonie a představuje jakýsi základní pilíř pro rozvoj multigramotnosti dětí a venkovní pedagogiku, která stále postrádá hlubší základy.

VÝZKUMNÉ OTÁZKY

  • Jak vnímají děti zvuk ve svém prostředí?
  • Jaký je vztah mezi zvuky v prostředí a zvuky, které děti vydávají svým tělem, a slovy?
  • Jak nám zvuk a poslech obecně pomáhají rozvíjet méně lidsky zaměřené perspektivy?

PEDAGOGIKA PRO ROZŠÍŘENÉ NASLOUCHÁNÍ

Současná umělecko-výzkumná činnost probíhá na území České republiky, Portugalska a Finska ve spolupráci se skupinami dětí různého věku. Cílem Pedagogiky pro rozšířené naslouchání je využívat venkovní prostředí, jako platformu pro zcela novou zkušenost s cílem poskytnout dětem příležitost prozkoumávat jejich přirozené prostředí.

Klíčová slova: venkovní pedagogika, ekopedagogika, multigramotnost, hluboké naslouchání, performativní mapování, počasí, multisenzorické metody, klimatická změna

Externí odkazy:

Spřízněné projekty:


☂️V současné době hledáme partnery, kteří by byli schopni finančně podpořit naše výzkumné aktivity ☂️


Kresby Terezie Štindlová

Podobné výzkumyvšechny výzkumy →